Hierarchia artykułów

Chrzest świętyDrukujChrzest święty jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem. Pierwszym, bo bez niego nie można przyjąć innych sakramentów; najpotrzebniejszym, bo bez niego nie można się zbawić. Oto kilka myśli na temat chrztu świętego:
 1. Chrzest, bramą do życia i Królestwa Bożego, jest pierwszym sakramentem nowego prawa; przyniósł go Chrystus wszystkim ludziom, aby mieli życie wieczne, a potem wraz z ewangelią powierzył swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Dlatego to chrzest jest przede wszystkim sakramentem tej wiary, przez którą ludzie, oświeceni łaską Ducha Świętego, dają odpowiedź na Ewangelię Chrystusową.

 2. Ponadto chrzest jest sakramentem, przez który ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła i tworzą budowlę na mieszkanie Boga w Duchu Świętym, stają się Królewskim kapłaństwem i świętym narodem.

 3. Chrzest dalece przewyższa oczyszczenia przepisane w Starym Testamencie, bo sprowadza te skutki mocą tajemnicy Męki Zmartwychwstania Pańskiego. Ci bowiem, którzy przyjmują chrzest, złączeni w jedno z Chrystusem na podobieństwo Jego śmierci i zanurzeni razem z Nim w śmierci, są w Nim przywracani do życia i razem z Nim zmartwychwstają.

 4. Dzieci winny być chrzczone w parafii zamieszkania rodziców. Tylko dla słusznej przyczyny rodzice mogą wybrać inną parafię, ale taka decyzja wymaga uprzedniej zgody obydwu proboszczów. Obecnie często się zdarza, że adres zameldowania rodziców jest inny niż miejsce ich faktycznego zamieszkania.

 5. Rodzice winni wybrać dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy będą wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. To zadanie może spełniać tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych". „Dwoje", a nie dwóch czy dwie.

 6. Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę", wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej

 7. Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego nie mogą też pełnić funkcji świadka chrztu. Zgodnie z Kan. 874 §2 KPK funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickich wspólnot eklezjalnych, które nie mogą być chrzestnymi. Dyrektorium Ekumeniczne w nr 98a zaznacza, że „opierając się na chrzcie wspólnym, jak też ze względu na więzy rodzinne lub przyjacielskie, osoba ochrzczona, która przynależy do innej wspólnoty eklezjalnej, może być dopuszczona jako świadek chrztu, ale tylko razem z chrzestnym katolickim". Warunkiem jest więc już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka. W parafialnej księdze ochrzczonych w rubryce ojciec chrzestny lub matka chrzestna w takiej sytuacji przekreśla się słowo „chrzestny" - „chrzestna" i wpisuje się słowo „świadek".

 8. Wyjątkiem od powyższej zasady są osoby należące do Kościoła Prawosławnego. Ze względu na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem Katolickim i Kościołami Prawosławnymi, dla słusznej przyczyny wolno dopuścić wiernego prawosławnego do pełnienia roli chrzestnego obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub dorosłego katolika, pod warunkiem jednak wystarczającego zapewnienia edukacji ochrzczonego oraz wiedzy o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli (por. Dyrektorium Ekumeniczne, nr 98b).


BARDZO WAŻNE!

Chrzest należy zgłosić w Kancelarii parafialnej najpóźniej na 2 tygodnie przed chrztem.
Do zapisu należy przedłożyć:
 • Wyciąg aktu urodzenia z USC.
 • Metrykę ślubu kościelnego rodziców (o ile ślub był zawarty w innej parafii).
 • Rodzice chrzestni (jeśli są z innej parafii) przedłożą zaświadczenie od swego Ks. Proboszcza, że są praktykującymi katolikami.
 • Dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)


W 2012 roku chrzest przyjęli:


1. Pyrkowski Wiktor, Adam ur. 02.12.2011 w Brzegu; ochrz. 25.02.2012 w Jankowicach Wielkich syn Damiana Pyrkowskiego i Małgorzaty Choły, zamieszkałych - Jankowice W. 12


2. Bachula Norbet, Józef ur. 05.01.2012 w Oławie; ochrz. 25.02.2012 w Jankowicach Wielkich syn Piotra i Marzeny z domu Przytuła, zamieszkałych - Jankowice W.


3. Domagała Adam, Wiktor ur. 15.03.2012 w Namysłowie; och. 08.04.2012 w Wierzbniku, syn Krzysztofa i Katarzyny z domu Rojowska, zamieszkałych w Jankowicach Wielkich 32a


4. Urban Aleksander, Bartosz ur. 15.03.2012 w Opolu; och. 08.04.2012 w Wierzbniku, syn Bartosza i Izabeli z domu Gielczowska, zamieszkałych w Jankowicach Wielkich 53


5.Kryczka Miłosz, Józef ur. 30.08.2001 w Opolu, och. 15.04.2012 w Wierzbniku syn Mariusza Kryczki i Urszuli Sobańskiej, zamieszkałych w Jankowicach W. 4/4


6.Kryczka Marcel, Krzysztof ur. 08.03.2005 w Brzegu; och. 15.04.2012 w Wierzbniku, syn Mariusza Kryczki i Urszuli Sobańskiej, zamieszkałych w Jankowicach W. 4/4


7.Agata, Marta Golonka ur. 29.12.2011, ochrz. 28.04.2012 w Jankowicach Wielkich, córka Jakuba i Marty z domu Mrzygłocka zamieszkałych w Brzegu ul. Starobrzeska 67/9


8.Bartosz, Przemysław Kaletnik ur. 01.04.2012 ochrz. 29.04.2012 w Wierzbniku, syn Przemysława i Ewy z domu Greczyn zamieszkały - Wierzbnik 61


9.Śleziak Jan ur. 25.05.2011 w Brzegu, och. 18.05.2012 w Wierzbniku syn Krzysztofa Śleziak i Eweliny , zamieszkałych w Grodkowie ul. Wrocławska 53/2


10.Ryłko Karina, Helena ur. 19.04.2012 w Oławie, och. 09.06.2012 w Jankowicach Wielkich córka Wojciecha i Marleny z domu Nowak zamieszkałych w Jankowicach Wielkich 21/6


11.Skwarczyńska Lena, Jagoda ur. 24.03.2012 w Opolu, och. 23.06.2012 w Jankowicach Wielkich córka Grzegorza i Justyny z domu Rępalskiej zamieszkałych w Jankowicach Wielkich 88


12.Koladyński Krzysztof, Damian ur. 05.05.2012 w Oławie, och. 05.08.2012 w Jankowicach Wielkich syn Damiana Koladyńskiego i Żanety Bachula zamieszkałej w Jankowicach Wielkich 43


13.Piwowarczyk Gabriel, Antoni ur. 14.06.2012 w Brzegu, och. 18.08.2012 w Wierzbniku syn Radosława i Natalii z domu Kempanowskiej zamieszkałych w Wierzbniku 78


Przejdź do następnego roku


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na nasze ustawienia prywatności i rozumiesz, że używamy plików cookies. Niektóre pliki cookie mogły już zostać ustawione.
Kliknij przycisk `Akceptuję`, aby ukryć ten pasek. Jeśli będziesz nadal korzystać z witryny bez podjęcia żadnych działań, założymy, że i tak zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Przeczytaj informacje o używanych przez nas Cookies
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny