• Apis
  • 11.12.2016
Spotkanie opłatkowe w Jankowicach WielkichJankowicki „Opła­tek” był nie tylko oka­zją do spo­tka­nia się, roz­mów i wspól­nego śpiewu, ale też moż­li­wością zło­że­nia życzeń w gro­nie bli­skich, znajomych, przyjaciół i sąsiadów oraz przyjacielskim spotkaniem z tymi, z którymi na co dzień nie ma możliwego spotkania. Dźwięki kolęd, śpiew, cho­inka, to wszystko two­rzyło miłą atmos­ferę, prze­no­szącą uczest­ni­ków w kli­mat zbli­ża­ją­cych się świąt Bożego Narodzenia.

Dlatego właśnie 11 grudnia - w II niedzielę adwentu - mieszkańcy Jankowic Wielkich zebrali się w sali Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, by pośpiewać razem kolędy, podzielić się opłatkiem i spędzić ze sobą czas.

Pani Sołtys Jankowic Wielkich – główna organizatorka spotkania - przywitała na początku wszystkich uczestników spotkania, a przede wszystkim panią Wójt, Anetę Rabczewską, przewodniczącą rady gminy Olszanka Wandę Galant pana dyrektora szkoły w Jankowicach Wielkich Adama Grabowskiego wraz z jego żoną, panią radną Dorotę Domagała oraz ks. proboszcza Czesława Kocoń. Po jej wystąpieniu dzieci z klasy II, przedstawiły jasełka bożonarodzeniowe pod kierownictwie pani Magdaleny Litwińczuk.

Po tym wspaniałym występie ks. proboszcz przeprowadził krótkie nabożeństwo wigilijne, które zakończyło się składaniem życzeń. Rozpoczął je ks. proboszcz. Po nim złożyła życzenia pani wójt Aneta Rabczewska, kontynuowała pani przewodnicząca Wanda Galant. Zakończyła życzenia wigilijne pani sołtys. Po tych życzenia wszyscy uczestnicy spotkania składali sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

Kolejnym punktem spotkania była część artystyczna przygotowana przez dzieci z miejscowej szkoły podstawowej.

Po tym nastąpił czas wzajemnych i przyjacielskich rozmów. One były przeplatane śpiewem kolęd w wykonaniu Małgorzata Kalińska

Czas szybko i przyjemnie upływał na rozmowach przy stołach zastawionych i udekorowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Po jeszcze kilku kolędach i rozeszliśmy się do domów.